Поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

„Белс“ ЕООД обработва лични данни съгласно тази политика, с цел защитата на всички лични данни, до които има достъп във връзка с дейността си.

Лични данни са всяка специфична информация, отнасяща се до физически лица, чрез която самоличността им може да бъде установена. Например такива данни са: имена, адрес, телефонен номер, ЕГН, данни от лична карта, дата и място на раждане, и-мейл, банкова , счетоводна, данъчна и осигурителна информация, пароли за достъп до нашия уебсайт и други подобни.

Тази политика за поверителност има за цел да представи по ясен и разбираем начин:
–    Какви лични данни събираме и обработваме;
–    Как използваме личните данни;
–    Как и колко дълго съхраняваме личните данни;
–    На кого разкриваме лични данни;

Настоящата Политика за защита на лични данни се прилага за лични данни на нашите служители, работници, изпълнители по граждански договори, партньори, доставчици, клиенти и контрагенти, както и когато посещавате нашия сайт  www.bels-bg.com, когато ни потърсите по телефона или ни посетите на място в складовата и производствената ни база.


 

АДМИНИСТРАТОР  НА  ЛИЧНИ  ДАННИ

 

Администраторът на лични данни е „БЕЛС“ЕООД, ЕИК 123586121, адрес на управление: Стара Загора, ул.“Армейска“ 16, email: office@bels-bg.com, тел.: 0431 63388 „Белс“ ЕООД  събира и обработва всички лични данни в съответствие със законите за защита на личните данни, приложими в България и Европейския съюз.

 

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ И С КАКВА ЦЕЛ ГО ПРАВИМ

 

Личните данни са данни, чрез които едно физическо лице може да бъде идентифицирано.

Всеки път, когато се свързвате с нас или посещавате нашия уебсайт, Вие ни предоставяте Ваши лични данни. „Белс“ ЕООД  добросъвестно и целенасочено работи, за да сведе до минимум данните, които обработва, и да ги защити максимално.

Ние събираме и обработваме следните лични данни:

–  Когато посещавате нашия уебсайт, нашите уебсървъри записват и съхраняват временно за целите на сигурността данните за свързване на компютъра, който се свързва с нашия сайт, уеб страниците, които посещавате на нашия сайт, датата и продължителността на посещението, данните за идентифициране на вида на използвания браузър и операционна система, както и уеб сайта, чрез който сте се свързали с нашия сайт.

–  Когато се свързвате с нас по телефон, разговорите се записват и съхраняват временно, за целите на сигурността и подобряване на качеството на нашето обслужване.

–  Когато сме получили Ваше запитване чрез някоя от контактните ни форми или телефон, ще ползваме предоставените ни данни за контакт, за да се свържем с Вас и да предоставим информацията или съдействието, от което се нуждаете.

–  Когато посетите нашата производствена и складова база, имаме  видео-наблюдение и контрол на достъп, за целите на сигурността и защитата на активите на фирмата, както и осигуряване на безопасността на предлаганите от нас замразени храни.

–  На всички наши служители, работници, изпълнители по граждански договори, партньори,  доставчици, клиенти и контрагенти на „Белс“ЕООД.

Ние ще обработваме личните данни, само ако имаме законово основание за това. Законовото основание ще зависи от причините, поради които сме събрали и имаме нужда да ги използваме.


 

ЛИЧНИ ДАННИ  НА ТРЕТИ ЛИЦА

 

Ние обработваме и използваме само данни, които са ни предоставени доброволно.
„Белс“ ЕООД  не споделя, продава, предоставя или по друг начин разпространява лични данни на трети страни, освен ако законът не го изисква.

„Белс“ ЕООД ангажира подизпълнители – професионалисти в съответната област, чрез които осигурява допълнителна сигурност на личните данни и които в даден момент може да имат достъп до системите и базите данни на „Белс“ ЕООД, включително: за охрана и за поддръжка на инфраструктурата.

В други случаи, личните данни може да бъдат предоставени на доверени доставчици – счетоводители, одитори, застрахователи,  юридически и други съветници, във връзка със счетоводната отчетност на дейността ни, задължителния одит на финансовите ни отчети, правното ни обслужване и упражняване на законовите ни права във връзка и дейността на фирмата ни .

Всички доставчици на услуги са внимателно подбрани според капацитета им за защита и обработка на лични данни. Те извършват обработка на лични данни само въз основа на нашите изрични указания и инструкции, с дължимата грижа и поверителност, при стриктно спазване на приетата от нас политика за защита на личните данни.


 

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ И ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИТЕ

 

Ние няма да съхраняваме лични данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. С цел определяне на подходящ период за съхранение, взимаме под внимание количеството, естеството и чувствителността на личните данни, целите, поради които ги обработваме, и дали можем да постигнем тези цели с други средства.

При определяне на срока за съхранение на лични данни вземаме под внимание и сроковете, в които може да има необходимост да съхраняваме лични данни, за да изпълним законовите си задължения.

Когато лични данни се съдържат в счетоводни документи на хартиен или технически носител, които могат да бъдат изискани от „Белс“ ЕООД на законово основание за нуждите на данъчния контрол, срокът за съхранение на тези лични данни е 10 години.

Ваши лични данни, предоставени при регистрацията Ви на уебсайта на „Белс“ ЕООД , се съхраняват и обработват за срока на регистрацията, докато не поискате дерегистрация и заличаване на Вашия профил.

Лични данни, предоставени  чрез някоя от контактните ни форми, по телефона, при посещение в нашата производствена и складова база, както и при незавършена регистрация на уебсайта на „Белс“ ЕООД , се съхраняват за срок от 6 месеца с цел сигурност и облекчаване на последваща комуникация с потребителя, ако не е налице основание за прилагане на по-дълъг срок.

Ако отпадне основанието, на което съхраняваме Ваши лични данни (например ако престанем да имаме основателен интерес от съхранение на личните Ви данни, ако законоопределеният срок за съхраняването личните Ви данни е изтекъл или ако сте оттеглили съгласието си да съхраняваме Ваши лични данни) ние ще ги изтрием или унищожим по сигурен начин.

 

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

 

„Белс“ ЕООД е предприело широк кръг от технически и организационни мерки за защита на всички лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка. Личните данни (тези от тях, които е необходимо) са достъпни само за служители или подизпълнители (и техни служители) на „Белс“ ЕООД , които имат нужда от достъп до тях, за да изпълняват своите задължения. Тези лица са обучени как да обработват лични данни и са се задължили да правят това при стриктно спазване на политиката за защитата на лични данни.